Coaching Disclaimer

Als je mij als jouw coach aanstelt, ga ik ervan uit dat je onderstaande verklaringen hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Alle coachingdiensten en communicatie, e-mail of anderszins, geleverd door mijzelf, Luisa Batista, evenals informatie op mijn website (nl.luisabatista.com) zijn bedoeld om jou te helpen een bepaalde levensinstelling en denkwijze te benoemen die een mogelijk struikelblok zijn op weg naar meer welzijn en vooruitgang in het leven. Coaching is geen vervanging voor professionele geestelijke gezondheidszorg of medische zorg.

Met de term 'coaching' zoals hier gebruikt, wordt persoonlijke levenscoaching bedoeld.

Aan het einde van elke coachingsessie zal de cliënt worden gevraagd een vervolgformulier in te vullen.

Disclaimer

 

Ik begrijp dat de coachingdiensten die ik van mijn coach zal ontvangen, niet worden aangeboden als vervanging voor professionele geestelijke gezondheidszorg of medische zorg en niet bedoeld zijn om een ​​medische diagnose te stellen, te behandelen of te genezen. Ik begrijp ook dat mijn coach niet optreedt als adviseur in de geestelijke gezondheidszorg of als medisch professional.

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn welzijn tijdens mijn coachingsessies en daarna, inclusief mijn keuzes en beslissingen.

Ik begrijp dat coaching geen vervanging is voor counseling, psychotherapie, psychoanalyse, geestelijke gezondheidszorg of behandeling van verslaving, en ik zal het niet als vervanging van therapie gebruiken en/of beschouwen.

Ik begrijp dat alle opmerkingen en ideeën die door mijn coach worden aangeboden, uitsluitend bedoeld zijn om mij te helpen bij het bereiken van de doelen die ik samen met mijn coach heb gedefinieerd. Ik ben in staat om toestemming te geven, en hierbij geef ik deze toestemming aan mijn coach om mij te helpen bij het bereiken van dergelijke doelen en begrijp ik dat resultaten niet gegarandeerd zijn.

Ik begrijp dat mijn coach mijn informatie als vertrouwelijk beschouwt en zal beschermen, tenzij ik schriftelijk anders verklaar. Als ik misbruik of verwaarlozing van kinderen of ouderen meld of dreig mezelf of iemand anders schade te berokkenen, begrijp ik dat de nodige maatregelen zullen worden genomen en dat mijn vertrouwelijkheidsovereenkomst in deze hoedanigheid wordt beperkt.

Ik begrijp dat het gebruik van technologie niet altijd veilig is en ik accepteer de risico's van vertrouwelijkheid bij het gebruik van e-mail, sms, telefoon, Zoom en andere technologie.

Ik doe afstand van, spreek vrij en ontsla mijn coach, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, persoonlijke vertegenwoordigers, executeurs, erfgenamen en werknemers van elke claim, rechtszaak, eis of recht op compensatie voor schade die ik meen te kunnen claimen of die kan voortkomen uit handelingen of nalatigheid door mijzelf of door mijn coach als resultaat van het advies gegeven door mijn coach of anderszins voortvloeiend uit de coachingrelatie die in deze overeenkomst wordt overwogen.

Verder verklaar ik dat er aan mij geen belofte, aansporing of overeenkomst is gedaan die niet in deze overeenkomst is uitgedrukt om deze overeenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is bindend voor mijn erfgenamen, executeurs, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en agenten.

Voorwaarden

Het coachingsschema wordt tussen Luisa en de cliënt afgesproken en is tot 2 maanden vooruit te boeken via het online boekingsprogramma Calendly. De frequentie van de coachingsessies kan in onderling overleg tijdens het coachingtraject worden aangepast, in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst.

Het aantal en de frequentie van coachingsessies wordt bij aanvang van de coaching tussen Luisa en de cliënt overeengekomen en per e-mail door Luisa bevestigd.

In ruil voor de vergoedingen die door de cliënt (of namens hen door een derde partij) betaald moeten worden, stemt Luisa ermee in de service te verlenen zoals hieronder beschreven en in overeenstemming met de algemene voorwaarden hieronder uiteengezet. De cliënt stemt ermee in om vergoedingen voor de service te betalen volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde partij de vergoedingen betaalt, telt de derde partij als een agent die optreedt namens de cliënt).

De datum waarop de eerste coachingsessie plaatsvindt, wordt beschouwd als de startdatum van de dienst. Als een cliënt niet tevreden is met een van de algemene voorwaarden, kan hij/zij contact opnemen met Luisa om eventuele zorgen te bespreken en te kijken of deze kunnen worden opgelost vóór de eerste coachingsessie. Deelname door een persoon aan de eerste coachingsessie houdt acceptatie van deze algemene voorwaarden in.

De opzet van de coachinggesprekken

Coachinggesprekken vinden één-op-één via het online vergaderplatform Zoom plaats. Nadat de cliënt via het online boekingsprogramma Calendly een afspraak heeft geboekt, ontvangt cliënt via e-mail een bevestiging van de afspraak met een Zoom-link. Luisa is ervoor verantwoordelijk dat ze op de afgesproken tijden beschikbaar is voor het coachinggesprek.
De duur van elk gesprek is zoals overeengekomen tussen Luisa en de cliënt voordat de coachinggesprekken beginnen.

Kosten

De kosten zijn in overeenstemming met Luisa's huidige vergoeding per gesprek of vergoeding voor een reeks gesprekken, of enige andere vergoeding zoals overeengekomen en meegedeeld aan de cliënt. Luisa bevestigt de vergoedingen schriftelijk, per e-mail. Voor aanvang van de coachinggesprekken wordt afgesproken voor hoeveel gesprekken vooruitbetaling vereist is.

Extra coachinggesprekken

Luisa en cliënt kunnen instemmen met aanvullende coachingsessies na voltooiing van de aanvankelijk overeengekomen sessie(s). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvullende sessies die aldus worden aangeboden en de vergoeding blijft hetzelfde als oorspronkelijk overeengekomen, behalve wanneer Luisa de cliënt per e-mail op de hoogte stelt van een wijziging van de vergoeding of van enige andere voorwaarde in overeenstemming met de sectie in deze voorwaarden met als titel "afwijking van voorwaarden".

Data en tijden van coachingsessies

De sessies worden door de cliënt geboekt via de Calendly-link die via e-mail ter beschikking wordt gesteld.

Deze sessies kunnen alleen worden verzet of geannuleerd in overeenstemming met de sectie in deze algemene voorwaarden met de titel "Verzetten of annuleren van een coachingsessie".

Betalingsvoorwaarden

Het overeengekomen aantal coachinggesprekken kan online worden betaald met een bankpas of creditcard via Paypal of via overschrijving.

De vergoedingen zijn betaalbaar voorafgaand aan elke serie coachinggesprekken, tenzij anders overeengekomen. Indien Luisa voorafgaand aan een coachingsessie geen betaling heeft ontvangen, is Luisa niet verplicht om de sessie te verzorgen.

Tussen de sessies door

Luisa kan de cliënt taken of oefeningen toewijzen om tussen coachingsessies te voltooien. De cliënt is niet verplicht dit 'huiswerk' te maken, maar indien het huiswerk niet wordt gemaakt, kan de voortgang van de cliënt bij het verkrijgen van een betere levenskwaliteit of het bereiken van gewenste zakelijke of persoonlijke resultaten worden vertraagd.

De cliënt kan tussen de sessies door per sms of e-mail contact opnemen met Luisa om opheldering te krijgen over alles wat voortvloeit uit een coachingsessie of voor administratieve doeleinden (bv. wanneer een cliënt een coachinggesprek moet verplaatsen of een betaling moet doen). Tussen de sessies door kan ook extra coaching worden gegeven, maar hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Luisa zal cliënt altijd van tevoren op de hoogte stellen als de aard van het contact waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengt. Dergelijke kosten worden niet zonder toestemming van de cliënt in rekening gebracht.

Verzetten of annuleren van een coachingsessie

Als een cliënt een coachingsessie moet verzetten, dient hij/zij dit minstens 24 uur van tevoren aangeven. Er wordt geen restitutie aan de cliënt verleend voor niet-gebruikte coachingsessies, tenzij 24 uur van tevoren verzet of geannuleerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan het nodig zijn dat Luisa een coachingsessie verzet. In die gevallen zal zij de cliënt indien praktisch ook 24 uur van tevoren op de hoogte stellen.

Als een cliënt een coachingsessie of -sessies vooraf betaalt, moet hij/zij deze coachingsessie (s) binnen 3 maanden na de betaling doorgang laten vinden, anders vervalt de vergoeding.

Vertrouwelijkheid

Persoonlijke of zakelijke informatie die door cliënt tijdens coachingsessies wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie wordt niet aan een derde bekendgemaakt zonder voorafgaande toestemming van de cliënt, behalve waar vereist door de wet, of waar actie nodig zou kunnen zijn om schade aan de cliënt of iemand anders te voorkomen.

Vroegtijdige beëindiging

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid als gevolg van overlijden of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de cliënt, feitelijk of potentieel belangenconflict, of andere redenen, kan Luisa besluiten de dienstverlening aan de klant voortijdig te beëindigen of verdere coachingsessies aan de cliënt te weigeren. In een dergelijke omstandigheid zal de cliënt, indien van toepassing, een opzegging van Luisa ontvangen, en worden eventuele vooruitbetalingen voor nog niet uitgevoerde coachingsessies terugbetaald.

Verantwoordelijkheden

Luisa zal proberen de cliënt in staat te stellen zijn levenskwaliteit of zakelijk succes te verbeteren en de gewenste resultaten te bereiken. De cliënt is echter als enige verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen in zijn leven of bedrijf. Luisa is niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door een cliënt, financieel of anderszins, na aanvang van coachingsessies, of voor enig vermeend falen door de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om een ​​materiële verbetering van de kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen bereiken.

Afwijking van de voorwaarden

Waar een initieel aantal sessies is overeengekomen, zullen eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden die bedoeld zijn om van kracht te worden vóór de afsluiting van dat initieel aantal sessies, alleen van kracht zijn indien overeengekomen door zowel Luisa als de cliënt en schriftelijk bevestigd door Luisa per e-mail. In andere gevallen kan Luisa deze algemene voorwaarden, inclusief de kosten per sessie, wijzigen door de cliënt een week van tevoren schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen van de wijziging (en). Indien de cliënt na ontvangst van een dergelijke kennisgeving van wijziging niet langer door wil gaan met verdere coachingsessies, kan hij/zij zich onmiddellijk terugtrekken uit de dienst door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail of brief en heeft hij/zij het recht  op een volledige terugbetaling van alle vooraf betaalde nog niet verzorgde  coachingsessies. Een dergelijke kennisgeving wordt van kracht bij ontvangst door Luisa.

 

Toepasselijk recht

Dit contract is rechtsgeldig onder de wet van Portugal, waarvan de rechtbanken de exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot elk geschil, onenigheid, procedure of juridische claim van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde dienst of het contract.